Podmienky spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje
dotknutej osoby, je spoločnosť Richard Šomodský – KING Massage , so sídlom Borová
30, 010 07 Žilina , IČO: 52322114 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).
Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných
údajov. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len
„Zákon“).
V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely.
Poväčšinou spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch:

–plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti
podľa osobitného predpisu; – splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, –
naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami
neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, – ak je to nevyhnutné na ochranu
života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.V ostatných
prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej
osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom,
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho
titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a
ankiet osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného
záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, e-mail, telefónne číslo, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie
uvedeného.
V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia
Prevádzkovateľa oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné
údaje Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho
titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a
poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

Osobné údaje spracováva firma Richard Šomodský – KING Massage za účelom:
– fakturácie dodávaných služieb
– zasielania mailových ponúk produktov firmy Richard Šomodský – KING
Massage

– Súťaže prebehajúce na sociálnych sieťach:
Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov,
prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia
dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej
sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom
účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže
(na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za
účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti)
spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno.
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby
vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom
odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a
to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas
kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených
kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po
dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej
osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na
účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní
súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na
právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na
preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych
nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním
osobných údajov).

3. Doba uchovania osobných údajov:
Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov
uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie
uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či
v súlade s nimi.
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú
spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní
súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre
preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo
pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu
alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho
marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu
jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v
prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom
dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu
spracovateľom či iným príjemcom:
– dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné
podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby
súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu
preferenciám používateľov),
– prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií
využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie
funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
– v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom
Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom
poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:
Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od
Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné
údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie
informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so
zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných
údajov.
V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho
titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných
údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom
bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu
osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby
uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva iných osôb.
Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných
údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:
. sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
1. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných
údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
2. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z
právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené
dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
3. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa
inak spracúvali alebo
4. po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je
spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:

. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
1. uplatnenie práva na informácie,
2. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného
predpisu,
3. uplatnenie právneho nároku
4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého
spracúvania.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú
aktualizáciu osobných údajov,
1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
2. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona
č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
(účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je
oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané
za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s
priamym marketingom.
Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo
na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na
ochranu osobných údajov.
Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas,
môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej
emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania
vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má
právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese
richard.somodsky@gmail.com alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je:
Richard Šomodský – KING Massage , Borová 30, 010 07 Žilina